ကုမၸဏီ၏ကြ်မ္းက်င္မႈ

Software ျပဳလုပ္ေပးသည့္ သည့္အေတြ႔အၾကံဳ ၁၄ ႏွစ္ေက်ာ္ရွိျပီး Projects ေပါင္း သံုးေထာင္ေက်ာ္ ကိုေအာင္ျမင္စြာ လုပ္ေဆာင္ေပးျပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ကုမၸဏီ၏ တိုးတက္လာေသာ အေတြ႔အၾကံဳ နွင့္ လုပ္ငန္း နယ္ပယ္၏ ေအာင္ျမင္မႈ မွတ္တမ္းမ်ားမ်ားႏွင့္အတူ က်ြႏ္ုပ္တို႔ရဲ႕ project တိုင္းဟာ ျမန္ဆန္ တိက်ေသာ၊ အသံုး၀င္ေသာ ေကာင္းမြန္ေသာ အက်ိဳးရလဒ္မ်ား ထုတ္ေပးႏိုင္ေစရန္ အာမခံပါတယ္။ Microsoft technologies ကို ထိန္းသိမ္းျပဳျပင္ရာႏွင့္ application ထုတ္လုပ္ရန္ အတြက္ တာ၀န္ယူလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါတယ္။

အခ်ိန္ကာလ ေျပာင္းလဲျခင္းလာသည္ႏွင့္အမွ် ေကာင္းမြန္ေသာ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားႏွင့္အတူ လူၾကီးမင္းတို႔၏ onsite service မ်ားအား အို္င္တီအေၾကာင္း အေျခခံနားလည္မႈ ၊ လူၾကီးမင္းတို႔၏ applications မ်ားကို maintenance လုပ္ေပးျခင္း၊ အို္င္တီနည္းပညာမ်ား တို္းတက္လာေစရန္ အၾကံဥာဏ္မ်ားေပးျခင္းမ်ားကိုေဆာင္ရြက္ေပးပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔၏ project မန္ေနဂ်ာမ်ားနွင့္ အၾကံေပးသူမ်ားဟာ လူၾကီးမင္းတို႔၏ စီးပြားေရးအား featureမ်ား ေပါင္းထည့္ေပးျခင္းအားျဖင့္ လူၾကီးမင္း လုပ္ငန္းအား တုိးတက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ေပးလွ်က္ရွိပါတယ္။

ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ ရွင္းလင္းမႈရွိျခင္း၊ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္၏ေျပာင္းလဲေခတ္စားလာမႈ ႏွင့္ အလုပ္အပ္သူ၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားျဖစ္သည့္ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ၊ အဖြဲ႔အစည္းပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေသခ်ာနက္နဲစြာ နားလည္သေဘာေပါက္ပါတယ္။ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ကုမၸဏီသည္ လူၾကီးမင္းတို႔၏ ကုမၸဏီ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ရန္onsite/offsite productionမ်ား ကို ေဆာင္ရြက္ေပးလွ်က္ရွိပါတယ္။

MENU