သင္တန္း

ဒီတစ္ခါမွာေတာ့ Certificate ပါ တစ္ခါတည္းေပးအပ္သြားမယ့္ Autocount Computerized Accounting Course နဲ ့ပတ္သတ္ျပီး မိတ္ဆက္ေပးခ်င္ပါတယ္။ Autocount Training Course ကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၁ လပိုင္း ့တြင္ တရား၀င္ စတင္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

Training မွာ Autocount Accounting System နဲ ့ပတ္သတ္ျပီး setting up လုပ္တာကေနစျပီး Accounting လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ေန့စဉ္ အသံုးျပဳလွ်က္႐ိွေသာ အေျခခံ operation မ်ားကို Autocount Accounting System ကို အသံုးျပဳျပီး ဘယ္လုိမ်ဳိး အက်ိဳး႐ိွ ႐ိွ နဲ ့manage လုပ္ရမလဲဆိုတာေတြကို မွ်ေ၀ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

Medium of instruction:

English and Burmese

Course outline:

Chapter 1: Company အသစ္ create လုပ္တာ နဲ ့ General Ledger စာရင္းသြင္းျခင္း

Chapter 2: ရရန္႐ိွ / ေပးရန္႐ိွ စာရင္းမ်ား သြင္းျခင္း

Chapter 3: ႐ိွေနျပီးသား Company က အခ်က္အလက္မ်ားကို copy ကူးျခင္း

Chapter 4: ကုန္ပစၥည္း ထိန္းသိမ္းျခင္း

Chapter 5: ၀ယ္ယူျခင္း ႏွင့္ အေၾကြးစာရင္းမ်ား

Chapter 9: Assignment 1

Chapter 10: Assignment 2

Training တက္ေရာက္ရန္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား

Trainig တက္ေရာက္မည့္သူမ်ားအတြက္
3rd Edition course book နဲ ့ installer ကို autocount မွ ေထာက္ပံ့ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ Training တက္ေရာက္မည့္သူမ်ားအတြက္ laptop မ်ားတပ္ဆင္ေပးထားမွာျဖစ္ျပီး ကိုယ္ ပိုင္ laoptop သယ္ေဆာင္လာလိုပါက လဲ သယ္ေဆာင္လာနိဳင္ပါသည္။

Certificate ေပးအပ္မည့္အစီအစဥ္

Attendance 100% ျပည့္ရမည္ျဖစ္ျပီး Assignment မ်ားအားလံုးကိုလဲ သတ္မွတ္ထားတဲ့ရက္အတြင္း ျပီးေျမာက္ျပီး သတ္မွတ္ထားေသာ အမွတ္ ရဲ ့ ၇၀ ရာခိုင္းႏွႈန္း ႏွင့္ အထက္ ရ႐ိွသူမ်ားကို certificate ေပးအပ္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဘယ္သူေတြ တက္ေရာက္သင့္လဲ။

Autocount software ကို ေလ့လာရန္ စိတ္၀င္စားသူမ်ား ၊ autocount course certificate လိုခ်င္သူမ်ား တက္ေရာက္သင့္ပါတယ္။

Training တက္ေရာက္ရန္လိုအပ္ခ်က္မ်ား တက္ေရာက္မည့္သူမ်ားသည္ ံcomputer အေျခခံ အသံုးျပဳနိဳင္ရမည္။