အေၾကာင္းအရာ

ေယဘုယ်အျမင္

တည္ေထာင္ခဲ့ေသာခုႏွစ္

Auto Count SdnBhd ကို ၁၉၉၆ ခုႏွစ္တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့ျပီးစာရင္းပိုင္းနွင့္ စီးပြားေရးအတြက္ ေဆာ့၀ဲ မ်ားကို
အဓိကထုတ္လုပ္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ကုမၸဏီ၏ Customer မ်ားအတြက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေအာင္ျမင္ေစျပီး ထိေရာက္ေသာေဆာ့၀ဲစနစ္ျဖင့္ လက္ရွိစီးပြားေရးအေျခအေနကိုပိုမုိတိုးတက္လာေစရန္ နွင့္ ၀န္ထမ္းအင္အားမ်ားကို ေလ်ာ့ခ်ျပီး တိက်ျမန္ဆန္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ေခတ္မွီေသာ စီးပြားေရးစနစ္မ်ား ျဖစ္လာေစရန္ရည္ရြယ္၍ တည္ေထာင္ရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ေအာင္ျမင္မႈအစ၊ Financial Accounting Systemတြင္ ကြ်မ္းက်င္မႈ

Auto Count SdnBhd သည္ အရည္အေသြးျမင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းသံုး Software မ်ားကို ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ေပးလွ်က္ရွိပါတယ္။ AutoCount Business Suite တြင္Accounting, Stock Control, Payroll, Point of Sales and Mobile solutions တို႔ ေပါင္းစပ္ ပါ၀င္တဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ Customer မ်ား၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕စြာ လည္ပတ္ႏိုင္ေစရန္ အေထာက္အကူျပဳပါတယ္။

Auto Count SdnBhd ၏ ထုတ္ကုန္မ်ားကို အေကာင္းဆံုးအရည္အေသြး၊ ေကာင္းမြန္ေသာ ဒီဇိုင္း၊ ၿပီးျပည့္စံုေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္ဖြဲ႔စည္းထားျပီး Customer မ်ားကို အေကာင္းဆံုး ကူညီေပးေနပါတယ္။ယေန႔ေခတ္တြင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ကုမၸဏီမွ မေလးရွား၊ စင္ကာပူ၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ ျမန္မာ၊ ဗီယက္နမ္၊ တရုတ္၊ ေဟာင္ေကာင္ ၊ထုိင္း၊ ၾသစေတးလ်၊ ေတာင္အာဖရိက စေသာ နုိင္ငံမ်ားမွ လက္ရွိ အသံုးျပဳေနေသာ ကုမၸဏီေပါင္း ၁၀၀၀၀၀ ေက်ာ္ကုိလည္း ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားေပးလွ်က္ရွိပါတယ္။

ကြ်န္ေတာ္တို႔ ကုမၸဏီမွထုတ္ကုန္မ်ား ဖြံျဖိဳးတိုးတက္လာေစရန္ႏွင့္ အရည္ေသြး ပိုမုိျမင့္မားလာေစရန္ သုေတသန ျပဳလုပ္ျပီး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ အခက္ခဲမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ခဲ့သည့္အတြက္ AutoCount Accounting ဟာဆုရရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ကုမၸဏီ၏ Customer မ်ားကိုစီးပြားေရးေစ်းကြက္တြင္ ေျခတစ္လွမ္းသာေစရန္ ကူညီပံ့ပုိးေပးျခင္းအားျဖင့္ ကုမၸဏီ၏ အစဥ္အလာကို အျမဲထိန္းသိမ္းျပီး ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိပါတယ္။

ကုမၸဏီ၏ ရလဒ္တခုအေနျဖင္ ယေန႔ အထိ Auto Countရဲ႕ Software Installation ေပါင္း ၁သိန္းေက်ာ္အထိ ျပဳလုပ္နိုင္ခဲ့ပါတယ္။စာခ်ဳပ္ကို သက္တမ္း ရွည္ၾကာစြာ ခ်ဳပ္ဆိုေသာ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္အတူ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းၾကီးမ်ား ကို ဆက္လက္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားေပးလွ်က္ရွိပါတယ္။

AutoCount ဟာ Accounting Software နယ္ပယ္တြင္ ေစ်းကြက္ဦးေဆာင္သူအျဖစ္ ဦးေဆာင္ျပီးရပ္တည္ေနပါတယ္။

ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားစြာ ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္နိုင္တဲ့အျပင္ က်ြႏု္ပ္တို႔အဖြဲ႔အစည္းသည္ နယ္ပယ္ အမ်ိဳးမ်ိဳး၏စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ စီးပြားေရးအၾကံေပးျခင္း ၊လုပ္ငန္းမ်ားကို ေကာင္းမြန္ထိေရာက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ကုန္က်စရိတ္ ကို ခ်ံဳ႔ေပးႏိုင္ျခင္းတို႔ကို အေကာင္းဆံုးလုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ပါတယ္။

ယခုလက္ရွိ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အဖြဲ႔အစည္းတြင္ Mr YT Choo & Mr Alex Ng တို႔သည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ဌာနခြဲအၾကီးကဲ အျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ျပီးMr CP Choo & Mr Kenneth Lim သည္ ထုတ္ကုန္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္သုေတသန ဌာန၏ ဌာနအၾကီးအကဲမႈး အျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္လွ်က္ရွိပါတယ္။

ကုမၸဏီတြင္ လက္ရွိ ၀န္ထမ္းဦးေရ ၆၃ ေယာက္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္လွ်က္ရွိပါတယ္။

Autocount ၏ စာရင္းပိုင္းမ်ားတြင္ software platform သည္ သံုးစြဲသူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအရစိတ္ၾကိဳက္ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲလို႔ရပါတယ္။ထိုသို႔ စိတ္ၾကိဳက္ေျပာင္းလဲလို႔ ရတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ SMEေစ်းကြက္၏ တစိတ္တေဒသတြင္ accounting software ဟာ ပိုျပီး နွစ္သက္ သေဘာက်စရာ ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။

MENU