ဝယ္ယူအားေပးသူမ်ား

Katan Wangsa Sdn Bhd
လုပ္ငန္းမ်ား၏ AutoCount Accounting ဟာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အသစ္မ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းျပီး စာရင္းပိုင္းမ်ား ပိုမိုေအာင္ျမင္ေစရန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္လွ်က္ရွိပါတယ္။အထူးသျဖင့္ အခ်ိဳ႕ ေရနံထြက္ကုန္ပစၥည္းမ်ား၏ ေစ်းႏႈန္းမွာအတက္အက် ျမန္ဆန္ေျပာင္းလဲေနတဲ့အတြက္ေၾကာင့္လကုန္က်စရိတ္ေျပာင္းလဲျခင္းအတြက္ ပုိမို အဆင္ေျပေစရန္ နွင့္ ထုတ္ကုန္မ်ား၏ ျပႆနာကို သိရွိေစရန္ အလြန္ထိေရာက္ေသာ Bath module နည္းပညာ ကိုအသံုးျပဳျခင္းအားျဖင့္ေဆာင္ရြက္ေပးပါတယ္။.
Pumpen Sdn. Bhd.
AutoCount Accounting ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရလြယ္ကူသည့္အျပင္ ေဈးလည္းသက္သာေသာ Pumpenသည္ အနည္းဆုံး RM200K ႏွင့္ဝယ္ယူႏုိင္ၿပီး AutoCount 2006 ကုိလည္းေအာင္ျမင္စြာထည့္သြင္းထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ၎ software မ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ တိတိက်က်ႏွင့္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းေရးခ်ရန္သာ က်န္ေတာ့သည္။ AutoCount accounting သည္ မိမိတို႔၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေက်နပ္မႈရရွိေစရန္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလြယ္ေသာPlug-in program ကို အသံုးျပဳထားပါတယ္။ တနည္းအားျဖင့္ ဆိုရေသာ္ အေကာင္းမြန္ဆံုးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အတူ အသက္သာဆံုး ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးလွ်က္ရွိပါတယ္။
Sport Equipment Sdn Bhd
Sport Equipment SdnBhd ဟာ မေလးရွားနိုင္ငံတြင္ Umbro sport wear အတြက္ လိုင္စင္ ရထားတာျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္ကတည္းက သူတို႔ကုမၸဏီ ထုတ္ကုန္မ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို စီမံ ခန္႔ခြဲရန္အတြက္ AutoCount ကုမၸဏီႏွင့္ လက္တြဲခဲ့ပါတယ္။ AutoCount Accounting Software ကို အသံုးမျပဳခင္က ၄င္းကုမၸဏီ ၏ database ဟာ stable မျဖစ္တဲ့အတြက္ backup ၾကီးၾကီးမားမား လုပ္ဖို႔လိုအပ္ခဲ့ပါတယ္။ထိုအခ်က္ေၾကာင့္ သူတို႔၏ စာရင္းမ်ားကို စာရင္းခ်ဳပ္ႏိုင္ရန္ ခက္ခဲခဲ့ပါတယ္။AutoCount Accounting ဟာ SQL server ျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ database ဟာ ခ်ိဳ႔ယြင္းမႈ မရွိျဖစ္သည့္အျပင္အသံုျပဳသူေတြအတြက္ အသံုးျပဳရန္လြယ္ကူျပီး ေလ့က်င့္ရန္အခ်ိန္မ်ားမ်ား မလိုတဲ့ Accounting Software ျဖစ္ပါတယ္။AutoCount ၏ လံုျခံဳေရးအေျခအေနဟာ ေကာင္းမြန္ျပီး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရ လြယ္ကူပါတယ္။
Nutrien Jati Corperation (M) Sdn Bhd.
၂၀၀၅ခုနွစ္ ဒီဇင္ဘာလကတည္းက NutrienJatiCorperation (M) SdnBhd ဟာ သူတို႔ ကုမၸဏီပိုင္ accountအား မွတ္တမ္းတင္ရန္ ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲရန္၊ စေတာ့ရွယ္ယာႏွင့္ ေငြေတာင္းခံလႊာမ်ားအား စီမံခန္႔ခြဲရန္ AutoCount Accounting ႏွင့္ လက္တြဲခဲ့ပါတယ္။ AutoCount Accounting ဟာ NutrienJatiCorperation (M) SdnBhd ကုမၸဏီ၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားနွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလြယ္ျပီး ခ်ိန္ညွိရ လြယ္ကူေစၿပီး တုိးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။
K3 Metal Service Center Sdn Bhd
Sungai Buluh အေျခစိုိက္ ကုမၸဏီ ျဖစ္ေသာ K3 Metal Service Center SdnBhd ဟာ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလကတည္းက AutoCount Accounting နဲ႔ စတင္လက္တြဲခဲ့ပါတယ္။AutoCount Accounting ဟာအသံုးျပဳသူေတြအတြက္ လြယ္ကူရုိးရွင္းစြာ အသံုးျပဳႏုိင္တဲ့ Accounting Software တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ရံုး၀န္ထမ္းအသစ္ ျဖစ္ေစကာမူ ေလ့လာရလြယ္ကူျပီး နားလည္ရလြယ္ကူေစပါတယ္။
Koh & I Trading Sdn Bhd
Koh& I Trading SdnBhd ဟာ Mont Tiaraအေျခစိုက္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးကုမၸဏီတခုျဖစ္ပါတယ္။AutoCount Accounting ဟာကူးသန္းေရာင္းေရးကုမၸဏီမ်ားတြင္ ကုမၸဏီ၏ အခ်က္အလက္မ်ားအား မွတ္တမ္းတင္ရန္ႏွင့္စီမံခန္႔ခြဲရန္အတြက္ အသံုးျပဳသူမ်ား အကြ်မ္းတ၀င္ျဖစ္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးပါတယ္။
Xin Win Fasteners Sdn Bhd
Xin Win Fasteners SdnBhd ဟာ ကြာလာလမ္ပူ Old Klang Road အေျခစိုက္ hardware ဆိုင္တခုျဖစ္ပါသည္။၂၀၀၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလကတည္းကAutoCount Accounting ဟာXin Win Fasteners SdnBhd ၏ အလုပ္၀န္ေတြကိုိလည္း ေလ်ာ့ေစတဲ့ အျပင္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံထားေသာ ေငြေၾကးမ်ားႏွင့္စာရင္းပိုင္းကို ထိန္းသိမ္းရန္အတြက္ အခ်ိန္က္ို ေခြ်တာျပီး သက္သာေစပါတယ္။
Eng Kee Agency
EngKee Agency ဟာ Port Klang အေျခစိုက္ အာမခံ ေအဂ်င္စီတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ကတည္းက EngKee Agency ဟာ အခ်က္အလက္မ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ရန္ AutoCount Accounting နဲ႔ စတင္လက္တြဲခဲ့ပါတယ္။EngKee Agency အတြက္ AutoCount Accountingဟာ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္ အသံုးျပဳသူမ်ားကို ကြ်မ္းက်င္စြာ အသံုးျပဳတတ္ျပီး ေလ့လာရာတြင္ ရႈပ္ေထြးျခင္း မရိွဘ ဲ လြယ္ကူပါတယ္။ Data အတြက္ အဓိက ေသာ့ခ်က္မ်ားေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းႏွင့္ အသံုးျပဳေသာကုမၸဏီက ၄င္းတို႔၏ data မ်ားကို ကိုယ္တိုင္လြယ္ကူစြာထိန္းသိမ္းနိုင္ပါတယ္။

MENU