၀န္ေဆာင္မႈေပးေနေသာ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္အမ်ိဳးအစားမ်ား

  • ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးႏွင့္ ျဖန္႔ျဖဴးေရးလုပ္ငန္းမ်ား
  • အိမ္ေထာင္ပရိေဘာဂမ်ား ႏွင့္ အလင္း (မီး) ႏွင့္ ဆိုင္ေသာ ပစၥည္းဆုိင္မ်ား
  • လက္လီေရာင္းခ်ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား
  • ဖက္ရွင္စတုိးနွင့္ ဖိနပ္ဆိုင္မ်ား
  • လွ်ပ္စစ္နွင့္သက္ဆုိင္ေသာ ဆိုင္မ်ား
  • ကုန္ပစၥည္းပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား
  • ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ အလုပ္ရံုမ်ား
  • နိုင္ငံတကာ ေက်ာင္းမ်ား
  • ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ား
MENU